top of page

CARTHIEL

CARTHIEL

Carthiel tillhandahåller affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på företagsförvärv (M&A) och tvistelösning

Vi utger oss inte för att kunna allt. Därför har vi ett väl utvecklat svenskt och internationellt nätverk av andra advokatbyråer och rådgivare. På så sätt kan vi tillse att våra klienter alltid får rätt hjälp i alla situationer.

Företagsöverlåtelser (M&A)

01

Företagsöverlåtelse (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste verksamhetsområden. Vi har spetskompetens inom förvärv och försäljningar av bolag och verksamheter inom och utanför Sverige och biträder regelbundet i komplexa transaktioner inom ett brett spektrum av branscher. Vi biträder våra klienter under hela processen, både på säljar- och köparsidan, med rådgivning kring strukturella och strategiska frågor, föravtal, due diligence, upprättande och förhandling av avtal samt hanterar alla förekommande frågor fram till avslut med tillträde och post-closing frågor.

Om en transaktion kräver särskild specialkompetens som inte finns på byrån kan vi omgående sätta ihop ett team av välrenommerade specialister som delar vår syn på att tillhandahålla högkvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning.

Tvistlösning

02

Tvistelösning

Vi har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i skiljeförfaranden och i allmän domstol i alla typer av kommersiella tvister. Vi biträder våra klienter i tvister som rör t.ex. investeringar, företagsförvärv, entreprenader, bolagsrättsliga frågor, tvångsinlösen, styrelseansvar, kommersiella avtal, skadestånd och försäkringar.

Omfattande och komplicerade tvistemål kräver förmågan att snabbt kunna sätta sig in i och förstå komplexa förhållanden, ofta av ekonomisk och teknisk art. Vi har omfattande erfarenhet även från andra områden än själva processrätten, samt har medarbetare som har tjänstgjort i under- och överrätt, bland annat som domare. Vi utvärderar tidigt framgångsmöjligheterna och ger rådgivning kring strategiska överväganden.

Bolagsrätt

03

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar de flesta av våra ärenden. Vår rådgivning täcker hela fältet av bolagsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom etableringar, styrelsefrågor, ansvarsfrågor, stämmor, fusioner, nyemissioner, omstruktureringar, likvidationer, kapitalökningar, investeringar, aktieägaravtal, joint ventures och inlösenfrågor.

Vår rådgivning inkluderar även styrelsefrågor, biträde vid bolagsstämmor samt frågor relaterade till bolagsstyrning. Därutöver åtar vi oss andra typer av förtroendeuppdrag såsom särskild granskare enligt aktiebolagslagen.

Finasiering

04

Finansiering

Vi företräder ofta såväl investerare som bolag och grundare i finansieringsrundor med särskilt fokus på kapitalanskaffningar i tillväxtbolag och start-ups. Vi har även kompetens att företräda såväl svenska som internationella banker och låntagare vid lånefinansieringar. Vår rådgivning omfattar vanlig lånefinansiering, syndikerade lån, förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och leasing.

Akiemarknadsrätt

05

Aktiemarknadsrätt

Vi biträder alla förekommande aktörer på aktiemarknaden i aktiemarknadsrättsliga frågor avseende bland annat offentliga uppköpserbjudanden, börsnoteringar, Svensk kod för bolagsstyrning och marknadsmissbruksreglerna.

Fastighersrätt

06

Fastighetsrätt

Vi biträder svenska och utländska fastighetsbolag, internationella investerare, institutionella aktörer och svenska börsbolag med fastighetstransaktioner och annan fastighetsrätt.

Vår rådgivning rymmer expertis i allt från komplex strukturering till mer specialiserade frågor inom exempelvis hyresrätten och täcker samtliga juridiska aspekter som kan bli aktuella vid köp, försäljning och innehav av fastigheter.

Kommesiella Avtal

07

Kommersiella avtal

Vi hanterar alla typer av avtalsfrågor inom t.ex. samarbeten och joint ventures och forskningsprojekt och biträder vid upprättandet av agent- och distributionsavtal, licensavtal och avtal rörande outsourcing. Vi är klientens strategiska rådgivare i de olika överväganden som uppkommer i avtalsrelationer.

Vi strävar efter att upprätta kommersiellt gångbara avtal som är tydliga och som inte endast minimerar risken för framtida tvister utan som också är tillräckligt ömsesidiga och flexibla för att säkra affären med motparten.

bottom of page