Kontakt

Advokatfirman Carthiel AB
Mäster Samuelsgatan 1
SE-111 44 Stockholm

Telefon vxl: +46 8-580 80 270
E-post: info(a)carthiel.se

Besök: Mäster Samuelsgatan 1 (@Birger Jarlsgatan), Stockholm

_________________________________________________________

Information om Advokatfirman CARTHIELs behandling av personuppgifter

Advokatfirman CARTHIEL AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds, utförs eller administreras. Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, personnummer, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med att du blev klient hos oss (om du är klient) eller om du på annat sätt fick kontakt med oss, tex via telefonsamtal eller e-post. Personuppgifterna som vi behandlar inom ramen för våra klientuppdrag kan också ha lämnats till oss av motpart, motpartsombud, andra parter som har koppling till uppdraget, eller som samlats in från privata eller offentliga register eller andra källor. 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att så sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, fullgöra, utföra och administrera uppdraget och ha kontakt med dig, motparter och andra personer kopplade till uppdraget för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas i relation till dig som klient på grundval av att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, utländska ombud, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud etc. grundar sig vår personuppgiftsbehandling oftast på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Behandling av personuppgifter hänförliga till andra samarbetspartners eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser. Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokförings- och penningtvättslagstiftning) samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det kan också vara så att vi i samband med de olika uppdrag vi utför har ytterligare grunder för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsföring genom t.ex. e-post, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas för nämnda syften behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten, marknadsföra våra tjänster samt kommunicera med våra kontakter. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall (i) då det särskilt överenskommits med dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller en klients rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Vi sparar dock inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vår användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss på info@carthiel.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman CARTHIEL AB, organisationsnummer 556816-6770, Box 7212, 103 88 Stockholm (tel 08-580 80 270).